Choď na obsah Choď na menu

PRIHLÁŠKA DO EMŠ s poznámkami

Prihláška do MŠ

                                       ...................................

    Dátum prijatia................   pečiatka MŠ

Ž I A D O S Ť O PRIJATIE

DIEŤAŤA  DO  EVANJELICKEJ MATERSKEJ  ŠKOLY, Exnárova 10, Košice

Meno a priezvisko dieťaťa :  ............................................................................

 Dátum  a miesto  narodenia : ........................................................................... 

Rodné číslo :

 

Bydlisko :

 

Ulica :                                       č. :

 

Telefónne číslo domov :

Otec – meno a priezvisko :               Telefónne č. :                 

 

 Email:

Matka – meno a priezvisko :            Telefónne č. :                 

 

 Email:

Počet súrodencov v rodine :

 

Dieťa navštevovalo – nenavštevovalo  MŠ *

 

Prihlasujem dieťa na pobyt : *

          a)   celodenný  (desiata, obed, olovrant)

b)      poldenný  (desiata, obed)

c)      poldenný  (desiata)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre potreby EMŠ, Exnárova 10, Košice a súhlasím, aby pozvánky, informácie a správy o živote a činnosti EMŠ boli zasielane na moju emailovú adresu.

 Nástup dieťaťa do materskej školy žiadam odo dňa :  .....................................

  ......................................                                                              ....................................................

Dátum podania žiadosti                                                         Podpis rodiča(zákonného zástupcu )

 

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu 

1.                Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do predškolského zariadenia osobne odovzdávam službukonajúcej učiteľke a  po skončení výchovnej starostlivosti ho preberie zákonný zástupca, alebo iná poverená osoba na základe môjho písomného splnomocnenia. 

2.                Zaväzujem sa, že oznámim riaditeľstvu predškolského zariadenia výskyt infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa alebo v najbližšom okolí.

3.                Beriem na vedomie, že ak moje dieťa nebude navštevovať predškolské zariadenie dlhšie ako   14 dní po sebe nasledujúcich dní bez udania dôvodu, riaditeľ/ka môže jeho dochádzku do MŠ ukončiť.

4.   Výška poplatku.

O výške poplatku, ktorý slúži na krytie nájomného a prevádzkových nákladov rozhodol zriaďovateľ školy a to nasledovne:

1. ak dieťa prihlásite a nastúpi do EMŠ v ktoromkoľvek mesiaci roku 2014 tak poplatok je  90,-EUR/mesiac + náklady na stravu, čo je cca 30,-EUR.

2. ak dieťa  bude prihlásene do EMŠ a  nastúpi do škôlky na začiatku školského roku 2014/2015 a bude uvedené v štatistickom výkaze do 15.9.2014 potom poplatok bude nasledovný: do 31. januára 2015 je poplatok 90,- EUR + strava a od februára, keď nabehne na dieťa dotácia zo štátneho rozpočtu bude poplatok 60,- EUR + náklady na stravu.

5.       Čestne vyhlasujem, že dieťa nie je prihlásené/ ani ho neprihlásim v inej materskej škole.

 

Rozhodnutie o výške poplatku prijímam a na znak súhlasu s celým obsahom vyhlásenia zákonného zástupcu toto vyhlásenie bez nátlaku vlastnoručne podpisujem

 

Dátum:........................                                                     .........................................

                                                                        Podpis rodiča/zákonného zástupcu