Choď na obsah Choď na menu

Oznamy

Oznam zo dňa 1.4.2013

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 26.februára 2013  zaraďuje do siete škôl a školských zariadení Evanjelickú materskú školu, základnú školu a školský klub detí s termínom začatia činnosti  1.9.2013. Týmto rozhodnutím skončil dlhý legislatívny proces, ktorý predchádzal vydaniu rozhodnutia. V ďalších legislatívnych krokoch chceme dosiahnuť, aby tieto subjekty boli spojene do Evanjelickej spojenej školy, ktorá by niesla meno významného človeka v našej cirkvi.         ( Tento krok je v štádiu konzultácii. Môžete dať písomne návrh, ktorý schváli zriaďovateľ. Termín podania návrhu do 15.05.2013) Predpokladáme teda, že 1.9.2013  otvoríme školské zariadenie pod spoločnou hlavičkou  Evanjelická spojená škola na Exnárovej 10 v Košiciach, ktorej zriaďovateľom je Košický seniorát ECAV na Slovensku.

Idea, ktorá sa mení na realitu, je postavená na princípe poskytnúť služby a starostlivosť o deti a mládež najmä tým rodinám, ktoré majú viac detí a ich  rozmiestnenie je na viacerých školách.

Predprimárna  (MŠ) a primárna (ZŠ) príprava je poskytnutá všetkým, ktorí prejavia záujem o tieto služby  a stotožnia sa s myšlienkou, že ide o evanjelickú – teda kresťanskú školu, ktorá chce budovať nielen na etických, morálnych a duchovných základoch, ale chce pokračovať v duchu už existujúcich evanjelických škôl, ktoré majú v meste ale aj regióne dobré meno. V konkurencii edukačných subjektov chceme ponúknuť viac než len štandardné základne vzdelanie či prípravu na  gymnázium alebo strednú školu. Prostredníctvo skúsených pedagógov, vychovávateľov a lektorov aj zo zahraničia, chceme posunúť latku kvalitného predprimarného a primárneho vzdelania vyššie. Okrem jazykov v štandardnom vyučovacom procese chceme dať priestor na rozvoj jazykových znalosti podľa záujmu a požiadaviek zákonných zástupcov a detí. Nezanedbateľnou zložkou v edukačnom procese a výchovy bude aj rozvoj intelektu, hudobného nadania, spevu a praktických zručnosti a šikovnosti. To prispeje ku kvalitnej príprave nie len pre budúce vzdelávanie ale pre praktické uplatnenie v osobnom, kultúrnom a spoločenskom živote.

Do tohto edukačného projektu sa púšťame s veľkou dôverou v Božiu pomoc a jeho požehnanie. Aj keď musíme predpokladať riziko neúspechu. To však nie je dôvodom vzdať sa cesty, na ktorú sme vykročili. Ďakujeme všetkým za ich modlitby.

 

Oznam z dňa 18.12.2012

Tak a je to tu. Konečne. S láskou Vám oznamujeme, že sme DNES dostali podpísanu nájomnu zmluvu na Exnarovu. Modlime sa, aby ďalšie kroky boli pružnejšie a vyjadrenia pozitívné.

 Oznam z dňa 4.5.2012

Evanjelická základná škola pre zabezpečenie plynulosti  fungovania školy potrebuje obsadiť tieto miesta:

1. Riaditeľ / riaditeľka školy.
 Kritéria: člen ECAV  a všetky náležitosti v zmysle  zákona a vyhlášky. Výberové konanie bude včas oznámené.

Termín: jún 2013

2. Pedagogických pracovníkov -  učiteľov  pre I. stupeň  ZŠ, roč.1-4.
     Kritéria podľa zákona a v zmysle vyhlášky.

Termín: august  2013

 3. Nepedagogickí  pracovníci  (asistent/asistentka riaditeľa,  ekonóm/ekonómka – hospodár /hospodárka,  školník - údržbár, vrátnička, THP).

Termín:  júl 2013

Viac informácií  alebo otázky a návrhy na čísle :  0902 541 641 alebo písomne  na e- mailovej adrese :  ezskosice@gmail.com

Autor:  Dušan Havrila